Dokumenty

Rýchly a pohodlný prístup k informáciám a dokumentom.

Všetko čo potrebujete nájdete prehľadne zoradené na našej stránke v sekcii Dokumenty. Nájdete tu všeobecné poistné podmienky, osobitné poistné podmienky, ale aj dokumenty na stiahnutie, ktoré Vám pomôžu v prípade, že s nami chcete komunikovať prostredníctvom stiahnutého formulára.

Poistné podmienky

Všeobecné poistné podmienky
Osobitné poistné podmienky
Archív všeobecných poistných podmienok
Archív osobitných poistných podmienok
Verejné prísľuby
Predzmluvné informácie
Archív predzmluvných informácií

Pravidlá na výplatu finančných prostriedkov

Pravidlá na výplatu finančných prostriedkov z poistnej zmluvy uzavretej zaplatením poistného a s tým súvisiaca identifikácia a overenie identifikácie klienta.

PARTNERS poisťovňa, a. s., je povinnou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorého zmysle je povinná vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonávaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 1 000 €.

Pravidlá identifikácie a overovania identifikácie klienta našej spoločnosti sú v nižšie uvedených prípadoch nasledujúce:

Vrátenie preplatku z bežného poistného poistníkovi
Limit Identifikácia, overenie identifikácie Spôsob výplaty
do 999,99 € nie je potrebná na akýkoľvek účet
1000 – 4999,99 € nie je potrebná účet, z ktorého bolo platené poistné
finančný agent PARTNERS GROUP SK, zamestnanec poisťovne, notár / matrika na iný účet ako účet, z ktorého bolo platené poistné za predchádzajúce obdobie jedného roka
5000 € a viac notár / matrika na akýkoľvek účet
Výplata poistného plnenia poistenej osobe
Limit Identifikácia, overenie identifikácie Spôsob výplaty
do 999,99 € nie je potrebná na akýkoľvek účet uvedený v hlásení poistnej udalosti
1000 – 4999,99 € finančný agent PARTNERS GROUP SK, zamestnanec poisťovne, notár/matrika na akýkoľvek účet uvedený v hlásení poistnej udalosti
5 000 € a viac notár / matrika na akýkoľvek účet uvedený v hlásení poistnej udalosti
Výplata poistného plnenia oprávnenej osobe/zákonnému zástupcovi
Limit Identifikácia, overenie identifikácie Spôsob výplaty
do 999,99 € nie je potrebná na akýkoľvek účet uvedený v hlásení poistnej udalosti / adresu trvalého pobytu oprávnenej osoby / zákonného zástupcu
1000 – 4999,99 € finančný agent PARTNERS GROUP SK, zamestnanec poisťovne, notár/matrika na akýkoľvek účet uvedený v hlásení poistnej udalosti / adresu trvalého pobytu oprávnenej osoby / zákonného zástupcu
5 000 € a viac notár / matrika na akýkoľvek účet uvedený v hlásení poistnej udalosti / adresu trvalého pobytu oprávnenej osoby / zákonného zástupcu

Dokumenty na stiahnutie

Povinne zverejňované informácie

Ako uhradiť platby poistného

Platby poistného môžete uhradiť podľa podmienok dohodnutých v poistnej zmluve prevodom na náš bankový účet
Pri platbe poistného nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol, ktorým je číslo poistnej zmluvy.
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK59 0200 0000 0000 0546 0858