Hlásenie poistnej udalosti

Jednoducho a online.

Rýchle vybavenie poistnej udalosti je pre nás prioritou a dôležitým parametrom kvality poisťovne. Bezodkladné nahlásenie, dôsledné vyplnenie hlásenia poistnej udalosti a predloženie všetkých súvisiacich dokumentov je predpokladom rýchleho vybavenia poistnej udalosti.

Hlásenie poistnej udalosti
Vašu poistnú udalosť nám môžete nahlásiť online prostredníctvom jednoduchého formulára, ktorý vás bude navigovať pri hlásení vašej poistnej udalosti.
Hlásenie poistnej udalosti Stav poistnej udalosti
Hlásenie poistnej udalosti
Vašu poistnú udalosť nám môžete nahlásiť online prostredníctvom jednoduchého formulára, ktorý vás bude navigovať pri hlásení vašej poistnej udalosti.

Spôsoby nahlásenia poistnej udalosti

1
Vyplnením online formulára
Jednoduchý a rýchly spôsob nahlásenia poistnej udalosti online priamo TU
2
Vyplnením formulára Hlásenie poistnej udalosti,
ktorý nájdete na webovom sídle poisťovne v časti DOKUMENTY / Hlásenie poistnej udalosti a jeho zaslaním elektronicky na e-mailovú adresu:
 • poistnaudalost@partnerspoistovna.sk
 • poštou/osobne na adresu sídla poisťovne.

Doklady potrebné na nahlásenie poistnej udalosti

Úmrtie
 • hlásenie poistnej udalosti s úradne overeným podpisom, v prípade viacerých oprávnených osôb musí každá samostatne požiadať o poistné plnenie prostredníctvom hlásenia poistnej udalosti,
 •  úradne overená kópia úmrtného listu,
 •  kópia listu o prehliadke mŕtveho,
 •  kópie lekárskych správ a kópiu záverečnej prepúšťacej správy,ak úmrtie nastalo v nemocnici,
 •  úradne overená kópia potvrdenia o okruhu dedičov vystaveného notárom v prípade, že poistená osoba neurčila oprávnené osoby,
 •  kópia policajnej správy v prípade, že poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
 •  kópia záznamu o pracovnom úraze v prípade, že dôvodom úmrtia je pracovný úraz.
Pracovná neschopnosť
 • hlásenie poistnej udalosti, kópia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti s uvedením dátumu začiatku, kódu diagnózy v súlade s Medzinárodnou klasifikáciou chorôb (MKCH), pečiatky a podpisu kvalifikovaného lekára,
 • kópia oznámenia Sociálnej poisťovne o priznaní nároku na poberanie nemocenských dávok, resp. iný relevantný doklad preukazujúci poberanie náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti na území mimo Slovenskej republiky,
 • kópia zdravotnej dokumentácie z vyšetrení a kontrol, od začiatku pracovnej neschopnosti až po jej ukončenie,
 • kópia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti s dátumom jej ukončenia, pečiatkou a podpisom kvalifikovaného lekára,
 • kópia policajnej správy, ak poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
 • kópia záznamu o pracovnom úraze, ak dôvodom poistnej udalosti bol pracovný úraz
Invalidita
 • hlásenie poistnej udalosti,
 • kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity,
 • kópia odborného posudku vydaného posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne,
 • zdravotná dokumentácia, t. j. kópie lekárskych správ zo všetkých absolvovaných vyšetrení súvisiacich s chorobou alebo úrazom, ktorá je dôvodom invalidity.
Trvalé následky úrazu
 • hlásenie poistnej udalosti,
 • kópie lekárskych správ od prvého vyšetrenia úrazu až po ukončenie liečby, zo všetkých vyšetrení vrátane nálezov, výsledkov, kontrol, prípadných hospitalizácií, vykonaných operácií, absolvovaných rehabilitácií,
 • kópia potvrdenia zhodnotenia aktuálneho rozsahu trvalých následkov úrazu posúdeného a vystaveného kvalifikovaným lekárom,
 • kópia policajnej správy, ak poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
 • kópia záznamu o pracovnom úraze, ak dôvodom poistnej udalosti bol pracovný úraz
Závažné choroby
 • hlásenie poistnej udalosti,
 • kópie požadovaných dokumentov uvedených v definícii príslušnej závažnej choroby podľa osobitných poistných podmienok,
 • kópia lekárskej správy preukazujúcej stanovenie definitívnej diagnózy kvalifikovaným lekárom,
 • kópia prepúšťacej správy z hospitalizácie,
 • kópia výsledku definitívnej histológie s klasifikáciou nádoru v prípade rakoviny,
 • kópia policajnej správy, ak poistná udalosť bola vyšetrovaná policajným útvarom,
 • kópia záznamu o pracovnom úraze, ak dôvodom poistnej udalosti bol pracovný úraz